Uitsterven.nu sterf je uit!

7May/190

Uitsterven begint op te schieten!

VN waarschuwen: 1 miljoen planten- en diersoorten dreigen uit te sterven

In een 1.800 pagina's dik rapport schetsen de VN een rampscenario: veel natuur gaat de komende decennia verdwijnen. Er is nog een beetje hoop, maar de moet de mens wel in actie komen.

DOOR BEN VAN RAAIJ

Een laatste stukje Amazoneregenwoud houdt nog stand te midden van een perceel landbouwgrond nabij de Noord-Braziliaanse stad Santarém.

Foto Daniel Beltra

Een groot deel van de natuur wereldwijd is al door menselijk handelen verwoest, en wat resteert gaat hard achteruit als gevolg van destructief landgebruik, klimaatverandering, overbevissing, vervuiling en invasieve soorten. Tot een miljoen planten- en diersoorten dreigen hierdoor komende decennia uit te sterven. Dat staat in een rapport onder auspiciën van de Verenigde Naties dat maandag in Parijs is gepubliceerd.

Dit First Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services werd dit weekend vastgesteld door het VN-biodiversiteitspanel IPBES. Het is de gezaghebbende, wetenschappelijke basis voor een nieuw biodiversiteitsverdrag dat volgend jaar moet worden afgesloten door de 132 lidstaten van de VN-Conventie over Biodiversiteit (CBD) uit 1992, de tegenhanger van het VN-klimaatverdrag uit datzelfde jaar.

Biodiversiteit is een containerbegrip voor de totale rijkdom aan leven op de planeet: alle planten, dieren en micro-organismen alsmede hun relaties, met elkaar en met hun omgeving, van het niveau van genen en soorten tot aan complete ecosystemen. Alle soorten zijn verbonden. Hoe meer er verdwijnen, hoe meer een ecosysteem, en uiteindelijk het web van het leven zelf, wordt uitgehold.

De verwoesting van de biodiversiteit vormt een minstens even grote bedreiging voor de mensheid als de opwarming van de aarde, zei IPBES-voorzitter Robert Watson vorige week bij de aftrap van de conferentie in Parijs. Hij sprak van een 'onheilspellend beeld'. Natuur en biodiversiteit zijn onmisbaar voor ons voedsel, ons water, onze medicijnen en zelfs onze veiligheid en sociale cohesie, aldus Watson.

Klein deel nog onaangetast

Het 1.800 pagina's dikke VN-rapport schetst een somber beeld van de vele manieren waarop de mens de natuur plundert en haar ecosysteemdiensten (de baten die de levende natuur de mens oplevert) ondermijnt. Meer dan 75 procent van het landoppervlak, 40 procent van de oceanen en 50 procent van de rivieren zijn veranderd en gedegradeerd voor grootschalige landbouw, veeteelt en visserij, mijnbouw, verstedelijking en de aanleg van infrastructuur. Slechts 13 procent van het land en 23 procent van de oceanen is nog min of meer onaangetast. Meer dan 20 procent van de landbouwgrond is intussen door overexploitatie drastisch verarmd.

Ook de vervuiling van ecosystemen eist haar tol. Zo wordt wereldwijd meer dan 80 procent van het afvalwater niet gereinigd, en wordt naar schatting elk jaar 300- tot 400 miljoen ton aan zware metalen en andere giftige stoffen in het milieu gedumpt, als gevolg waarvan bijvoorbeeld 40 procent van de wereldbevolking niet over schoon drinkwater beschikt. In de oceanen verdwijnen jaarlijks vele miljoenen tonnen plastic.

Van de circa acht miljoen planten- en diersoorten op aarde (waarvan maar een klein deel bekend en beschreven is) worden volgens het rapport tussen de 500 duizend en een miljoen soorten komende decennia met uitsterven bedreigd. Daaronder 3.000 gewervelde soorten en 40 duizend plantensoorten. Van de 100 duizend soorten die worden gevolgd voor de Rode Lijst van de natuurbeschermingskoepel IUCN is 25 procent bedreigd. Het tempo van uitsterven ligt tientallen tot honderden keren hoger dan gemiddeld in de laatste 10 miljoen jaar.

Opmaat naar Beijing

Het VN-rapport is de nieuwe, wetenschappelijke synthese van de staat van de natuur en haar ecosystemen. Het is het best mogelijke advies van de wetenschap aan regeringen en beleidsmakers om de crisis van de natuur en de biodiversiteit te beteugelen, aldus IPBES-voorzitter Watson. 'Beleid, inspanningen en acties - op elk niveau - zullen alleen kans van slagen hebben als ze gebaseerd zijn op de beste wetenschap. Dit is wat ons rapport biedt.'

Het is voor het eerst sinds 2005 dat zo'n biodiversiteitsevaluatie verschijnt, en het is de eerste die officieel door de 132 CBD-lidstaten is goedgekeurd. Aan het rapport is door 150 wetenschappers uit vijftig landen drie jaar gewerkt. Het bevat meer dan 15 duizend verwijzingen naar wetenschappelijke studies en naar de voorheen verwaarloosde ervaringskennis van inheemse volkeren, alsmede scenario's en aanbevelingen.

Het rapport moet de basis zijn voor een nieuw wereldwijd biodiversiteitsverdrag dat de CBD-lidstaten eind volgend jaar in Beijing, China, willen vaststellen, in navolging van het bekende VN-klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Met het oog daarop proberen de organisatoren rond de 'stille crisis' van de biodiversiteit net zo'n gevoel van urgentie te kweken als rond het klimaat. Zoals er in 2015 aan de vooravond van het klimaatakkoord een 'Parijs-moment' ontstond, moet er nu rondom biodiversiteit een 'Beijing-moment' komen.

Wereldwijde omslag

Het is nog mogelijk het tij te keren. 'Het gaat heel slecht met de biodiversiteit, maar als we het snel en goed aanpakken kunnen we veel verliezen nog tegengaan', zegt Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar milieubeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en mede-auteur van het rapport. 'Daarvoor is wel een wereldwijde transformatieve omwenteling nodig. En daar zit het probleem, want landen hebben natuurlijk allerlei economische belangen en zijn lang niet altijd gebaat bij ambitie. Maar we hebben de omwenteling nu gedefinieerd, en erkend dat die noodzakelijk is. De bereidheid is er, nu de praktische invulling.'

Die praktische invulling moet volgens Visseren-Hamakers komend jaar op de biodiversiteitstop in Beijing leiden tot een wereldwijd natuurakkoord, een Global Deal for Nature, een aanzet tot een ingrijpende reorganisatie van het hele economische en financiële systeem, een wereldwijde omslag naar duurzaamheid waarbij de strijd voor het behoud van biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering hand in hand moeten gaan.

Natuur en biodiversiteit zijn essentieel voor het tegengaan van de klimaatverandering. Bossen en oceanen nemen de helft van de CO2-uitstoot op. Als ze dat niet zouden doen was de opwarming al niet meer te stuiten geweest. Toch is de afgelopen vijf jaar een oppervlakte van vijf keer Engeland aan tropisch bos omgehakt vanwege de onverzadigbare mondiale behoefte aan rundvlees, sojabonen, palmolie en biobrandstoffen.

DIRECTE EXPLOITATIE

Het direct exploiteren van de natuur door jacht, visserij en het oogsten van wilde flora vormt een grote bedreiging voor veel planten- en diersoorten en ecosystemen. Charismatische megafauna als olifanten, tijgers en neushoorns wordt bedreigd door stroperij. Zo ook schubdieren, schildpadden en haaien. Een grote boosdoener is de slecht gereguleerde industriële visserij. Eenderde van alle visbestanden is overbevist.

INVASIEVE SOORTEN

De mens heeft per ongeluk of opzettelijk over de hele wereld exotische planten- en diersoorten geïntroduceerd. Als gevolg daarvan worden inheemse soorten verdrongen en bedreigd, soms tot uitsterven aan toe. Muizen, ratten, katten en geiten hebben bijvoorbeeld heel wat unieke eilandfauna uitgeroeid. Het aantal invasieve soorten per land is volgens het VN-rapport sinds 1970 met gemiddeld 70 procent toegenomen.

VERVUILING VAN LAND, LUCHT EN WATER

Veel planten- en diersoorten en ecosystemen hebben zwaar te lijden door vervuiling van land, lucht en water. Elk jaar wordt alleen al in oppervlaktewateren naar schatting 300- tot 400 miljoen ton aan zware metalen, oplosmiddelen en giftig afval gestort. Veel grote riviersystemen en wetlands zijn zwaar vervuild door ongezuiverd afvalwater. Langs tal van kusten zijn zuurstofloze dode zones ontstaan.

VERWOESTING VAN LEEFGEBIED

De onverzadigbare landhonger van de mens, onder meer als gevolg van de verdubbeling van de wereldbevolking sinds 1970 van 3,7- naar 7,6 miljard mensen, bedreigt de laatste leefgebieden van veel planten- en diersoorten. Bossen, graslanden, binnenwateren en andere natuurgebieden moeten plaatsmaken voor akkers, weidegrond, steden, wegen en andere infrastructuur. Driekwart van het landoppervlak is door de mens vaak ingrijpend veranderd of verwoest. Dat geldt ook voor tweederde van de oceanen en 85 procent van de wetlands.

KLIMAATVERANDERING

De opwarming van het klimaat door het opstoken van fossiele brandstoffen heeft groot effect. Bijna de helft van de zoogdieren en bijna een kwart van de vogels zijn al hard in hun leefgebied geraakt. Sommige soorten kunnen zich aanpassen door hun habitat te verleggen, maar dat geldt niet voor arctische en alpiene soorten, die niet kunnen uitwijken voor de stijgende temperaturen. En 99 procent van de koraalriffen zal een opwarming van meer dan 2 graden niet overleven.

Filed under: 04 wetenschap No Comments
6Apr/190

Wat futuristen zeggen over onze kansen om uit te sterven…

Een selectie van een aantal invalshoeken HOE we precies kunnen/gaan uitsterven ....
(klik op de afbeelding voor de link)

6Apr/190

Uitsterven zonder ongemak voor onze (klein)kinderen

Gelukkig kunnen we de reeds ingeslagen weg van zelfvernietiging gewoon blijven volgen, zonder dat dat veel ongemak gaat bezorgen voor onze (klein)kinderen. Dat is de conclusie na het lezen van onderstaand artikel (klik op het plaatje voor de link). De enige vrees die wij van uitsterven.nu bij het lezen van dit artikel voelen is dat de hele klimaatopwarming misschien niet voldoende zal zijn om ons mensen weg te krijgen. We hebben dus meer en betere plannen nodig.


Klimaatonderzoeker: "Het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt, is absurd"
28Aug/180

Al tien keer gelukt!

Hoewel het uitsterven vooralsnog niet echt opschiet, willen wij van Uitsterven.nu ter inspiratie het volgende filmpje voorstellen. Maar liefst tien mensachtigen zijn ons al voorgegaan met uitsterven. Dat moet toch bemoedigend zijn!

 

 

8Mar/160

We staan op de rand van de vernietiging van de mensheid….

We gaan dus de goede kant op ... lees dit artikel uit Vrij Nederland...

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fopen.blendle.com%2Fnb2hi4dthixs6ytmmvxgi3dffzrw63jpnf2gk3jpmjxgyllwnywtembrgyydgmbsfuytimbshezv6zlfojzxix3nmfvwk3s7o5sv6ylmnrsxgx3lmfyg65c7mvxf6zdbnzpwoylbnzpxozk7pjuxi5dfnzpwuylnnvsxezloh5rwc3lqmfuwo3r5jzgc2zdjm5sxg5bngiydcnrqgmydqjtdn5xhizlooq6xgzltfvzxiljvfvrf6yldoruxmzjgnvswi2lvnu6w4zlxonwgk5dumvzc2zdjm5sxg5bgoa6wk6kkobnegsjwjfwum222k54g6wkyjiyggm2spfqvo4dlljmes2kminfhkwkxgfwes2tpnfew4mbgonxxk4tdmu6we3dfnzsgyzjnmvsgs5dpojuwc3bgoq6winrzmvrgem3dfu4wmnjvfu2dqyjxfu4dkntgfvtdszdgmyzggmbygu2dk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6f3NvKEgAGmWZo3EgcciYRT8a3g

Filed under: Algemeen No Comments
26May/150

Gigantisch Gereedschap

Inmiddels uitgekomen... een nieuw prentenboek van Uitgeverij FRAKnoise, geheten 'Gigantisch Gereedschap', geschreven door Allard Krijger en met illustraties van Jan Oprins. Koop het boek hier

 

De reus Boddroenkr biedt zijn diensten aan als hijskraan. Hij wordt als niet meer dan gereedschap gezien, en als zodanig dan ook grondig uitgebuit, op meerdere manieren. Het gebrek aan vertrouwen dat in hem gesteld wordt leidt tot de nodige ellende.

27Feb/150

Roundabout Nymph

roundaboutnymph01smallIn de nimmer aflatende voortzetting van het opruimen van alle schoonheid die ons nog rest is er wederom een succes geboekt. En wel door het spotten, vangen en laten wegkwijnen van een Rotonde Nimf. Deze had zich gevestigd in misschien wel het lelijkste stukje Oost-Brabant dat we kennen: een rotonde bij Mierlo-Hout. Een rotonde waar je als automobilist van denkt: welke afslag ik ook neem, hij voert me naar plaatsten waar ik niet wil zijn, maar hier wil ik zeker ook niet blijven.... Daar, op die troosteloze plek had zich een wonderschone nimf genesteld. Een bijzondere Moderne Nimf, omdat ze nog zoveel van de klassieke nimf had behouden. Ze luisterde de rotonde op met haar lieflijke verschijning, dartel en vrij. Gelukkig was er een bezorgde automobilist die haar heeft weten te vangen, zodat niemand die de rotonde berijdt nog last zal hebben van haar schoonheid en ongerepte onbevangenheid. Want dat kunnen we natuurlijk niet hebben in het moderne verkeer!

onze held ving haar in een net en nam haar mee naar zijn garage, waar hij haar goed verzorgde. Alleen was het ondankbare ding daar niet tevreden mee. Op een dag vond de bezorgde automobilist haar in een poel van bloed in zijn strak geordende rechthoekige garage waar ze met haar eigen bloed cirkels op de grijze muren had getekend.

Nou ja. Beter dat dan dat ze in vrijheid op de rotonde haar gang zou gaan.

25Mar/140

Industriele beschaving op weg naar onafwendbare ineenstorting

Een recente studie gefinancierd door Nasa's Goddart Space Flight Center omschrijft het vooruitzicht dat de geïndustrialiseerde beschaving ineen kan storten in de komende decennia door uitputting van natuurlijke bronnen en een toenemende kloof tussen arm er rijk.

Niets nieuws onder de zon natuurlijk, uitsterven.nu wijst hier met enige regelmaat op. Reacties op deze studie zijn her en der erg tendentieus; het woord doemscenario wil nogal eens vallen. Terwijl het wellicht juist een elegante oplossing is binnen het kader van uitsterven. Liever zouden we natuurlijk zien dat er een wereldtop komt over hoe wij vriendelijk en op een beschaafde manier kunnen uitsterven. Een studie naar hen die ons voorgingen, zoals de trilobiet, een aantal dinosauriërs en natuurlijk de Neanderthaler zou zinniger zijn. Omdat ons dat iets zou kunnen leren om het uitsterven zelf goed aan te pakken, die apocalyps komt toch wel.

Lees over het Nasa gefinancierde onderzoek via deze link:

3Mar/140

Onverwacht Succes van ‘Weg Met De Winter’

Het initiatief  'weg met de winter' heeft onverwacht een groot  succes behaald. Want er is dit jaar inderdaad geen winter geweest, wat hoop geeft voor een volgend jaar. Winter is een van die ernstig overschatte aangelegenheden en daarom heeft  Uitsterven.nu dit initiatief omarmt. Ook niet levende dingen of gebeurtenissen  kunnen uitsterven (of is de winter misschien wel een levend iets?) en het is een goed gevoel dat te kunnen constateren.

De winter is dood, en daarom past het initiatief  'weg met de winter' bij onze doelstellingen. Tegelijk willen wij van Uitsterven.nu natuurlijk graag meeliften op het succes van anderen.

Voorstellen tot het afschaffen van vuurwerk of carnaval, oorlogen en oneerlijke handel gaan wij niet ondersteunen, daar deze beide het uitsterven van de mens juist bevorderen. En we moeten toch onze hoofddoelstelling trouw blijven.  Het argument dat de winter ook slachtoffers eist is een goed punt, maar een zomer met hoge temperaturen wint het echter in de statistieken.

lente

29Oct/130

Modern Nymphs – and how they die

WIP_Nymph_01Het platform Uitsterven.nu breidt zich uit. We richten ons niet alleen meer op uitgestorvenen, manieren van uitsterven, verslagen van ooggetuigen en het uitsterven van de mensheid, maar ook op andere zaken die uitsterven, of zouden moeten uitsterven.

Zo is onlangs gebleken dat de nimf -een mythisch wezen uit de oudheid, waarvan veronderstelt werd dat deze al lang en breed was uitgestorven- nog altijd bestaat. Niet meer in de verschijningsvorm van een bosnimf, waternimf of dryade, maar in moderne varianten. Passend bij onze omgeving. Net als in de  oudheid zijn moderne nimfen gebonden aan een plaats of voorwerp -je zult ze niet zomaar ergens zien loslopen. Maar de plaatsten zijn anders. Zo is er nu de Rotonde Nimf, de Waterzuiveringsinstallatie nimf, de Werk In Uitvoering Nimf, de Autokerkhof Nimf. Enzomeer.

Natuurlijk verstoren nimfen de dagelijkse gang van zaken. Daar zijn meerdere voorbeelden van te vinden. We kunnen geen risico nemen, en nimfen moeten dus verdelgd worden. Snel, geruisloos en vakkundig.

Het project "Modern Nymphs - and how they die"  wordt een fotoreportage van het spotten, opjagen en doodmaken van nimfen.
Houd deze pagina's in de gaten om de voortgang van het project te volgen.

Tagged as: No Comments